اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

رییس هیئت مدیره : داوود محمدولی گودرزی

نایب رییس هیئت مدیره : بابک گودرزی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره : علی مرادی

عضو هیئت مدیره : مسعود سالاری