روش تغلیظ کردن (تهیه مات)

مس[1]این روش برای ترکیبات گوگردی مس یا مس طبیعی با عیار کم بکار رفته می شود. ابتدا سنگ های معدنی گوگرددار در کوره های ذوب به مات مس که مجموعه ای از سولفوره های مس و آهن است، تبدیل شده وسپس توسط یک کنورتر،مس خام از آن بدست می آید که بعداً مورد توجه قرار می گیرد.این روش دارای مزایای زیر می باشد:

  • وجود عناصر گرمازا در مات،که کنورتر را بی نیاز از سوخت های خارجی می کند.
  • درجه خلوص مس خام (نسبت به روش احیاء)
  • عدم احتیاج به تشویه و یا در صورت لزوم یک تشویه جزئی