کابل برق صنعتی

در کابل‌های برق صنعتی نیز پیشنهادهایی برای جایگزینی سایر فلزات وجود دارد. دلیل این پیشنهاد پایین آمدن هزینه‌ها به‌خاطر قیمت پایین‌تر سایر فلزات است. پیشنهاددهندگان آلیاژی از جنس آلومینیوم را برای کابل‌های برق در صنایع مطرح می‌کنند که از سوی مهندسین رد می‌شود. اگرچه این آلیاژ در برخی صنایع چین کاربرد دارد اما هنوز نتوانسته فراگیر شود و بازار مصرف بسیار کوچکی دارد.

Untitled-5